فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 82 قانون اساسي
1397/3/23 چهارشنبه
 
اصل هشتاد و دوم:
 
استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.

 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان؛
بررسي اصل هشتاد و دوم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.