فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 94 قانون اساسي
1397/8/19 شنبه
 

اصل نود و چهارم:

كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.
 
اصول قانون اساسی در پرتو  نظرات شورای نگهبان؛
بررسي اصل نود و چهارم
شرح مبسوط قانون اساسي؛ شرح اصل نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسي
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.