فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 131 قانون اساسي
1394/8/18 دوشنبه

اصل يكصد و سي و يكم:

در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري، اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده ميگيرد و شورايي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور، معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب ميكند.


اصول قانون اساسي در پرتو  نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل يكصد و سي ام

کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.