فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 176 قانون اساسي
1396/9/23 پنجشنبه
اصل يكصد و هفتاد و ششم:
به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري ‌از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي ‌، شوراي عالي ‌امنيت ملي به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل ‌مي‌گردد.
1. تعيين سياست هاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياست هاي‌ كلي تعيين ‌شده از طرف مقام رهبري‌.
2. هماهنگ ‌نمودن فعاليت هاي سياسي ‌، اطلاعاتي ‌، اجتماعي ‌، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي‌.
3.  بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي‌.
اعضاي شورا عبارتند از :
- رؤساي قواي سه‌گانه‌
- رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح‌.
- مسؤول امور برنامه و بودجه‌
- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري‌
- وزراي امور خارجه‌، كشور، اطلاعات‌
- حسب مورد وزير مربوط و عالي‌ترين مقام ارتش و سپاه‌
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود ، شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي‌دهد. رياست هريك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي ‌عالي است كه از طرف رييس جمهور تعيين مي‌شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي‌كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي‌رسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل ‌اجرا است‌.

 
اصول قانون اساسی در پرتو  نظرات شورای نگهبان؛‌
بررسی اصل يكصد و هفتاد و ششم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.