فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 15 قانون اساسي
1394/10/20 يكشنبه
اصل پانزدهم:
زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است‌. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان وخط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات ورسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس‌، در كنار زبان ‌فارسي آزاد است‌.
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل پانزدهم
تحليل مباني نظام جمهوري اسلامي ايران؛
تحليل مباني اصل پانزدهم قانون اساسي
شرح مبسوط قانون اساسي؛
شرح اصل پانزدهم قانون اساسي
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.