فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 127 قانون اساسي
1392/12/5 دوشنبه
 
اصل صد و بيست و هفتم:
رئيس جمهور مي تواند در مواردخاص ، برحسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران ، نماينده يانمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد، تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
 
اصول قانون اساسي در پرتو  نظرات شوراي نگهبان
 بررسي اصل يكصد و بيست و هفتم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.