فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

پرونده اصول قانون اساسی

اصل 94 قانون اساسي
1397/8/19 شنبه
 

اصل نود و چهارم:

كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.
 
سلسله جلسات بازخواني مشروح مذاكرات مجلس
بررسي نهايي قانون اساسي سال 1358؛
بررسي اصل نود و چهارم (موضوع جلسه سی و ششم مشروح مذاکرات)
اصول قانون اساسی در پرتو  نظرات شورای نگهبان؛
بررسي اصل نود و چهارم
شرح مبسوط قانون اساسي؛ شرح اصل نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسي
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.