فارسي
EN

آموزش

كارگاه آموزشي قوانين برنامه و بودجه در پرتو نظرات شوراي نگهبان
كارگاه آموزشي آشنايي با جايگاه و صلاحیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی در پرتو نظرات شورای نگهبان
كارگاه آموزشي آشنايي با جايگاه و صلاحیت های مجلس شورای اسلامی در پرتو نظرات شورای نگهبان
كارگاه آموزشي آشنايي با جايگاه شوراي نگهبان در نظام حقوقي كشور
كارگاه آموزشي آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات؛ فرآيندها و رويه‌ها
كارگاه آموزشي نظارت شرعی بر قوانین و مقررات؛ (اصل چهارم قانون اساسی)
كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات؛ مباني نظري و رويه‌ عملي
كارگاه آموزشي «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات؛ (اصل چهارم قانون اساسی)»
كارگاه آموزشي «صلاحيت شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي»
كارگاه آموزشي «آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
كارگاه آموزشي «نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات؛ مباني نظري و رويه‌ عملي»
كارگاه آموزشي «نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات؛ فرآيندها و رويه‌ها»
كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات؛ فرآيندها و رويه‌ها
آشنايي با نظرات شوراي نگهبان در خصوص موافقت‌نامه‌هاي بين المللي
كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات؛ مباني نظري و رويه‌ عملي
كارگاه آموزشي آشنايي با جايگاه شوراي نگهبان در نظام حقوقي كشور
كارگاه آموزشي قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392) در پرتو نظرات شوراي نگهبان
آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرتو نظرات شورای نگهبان
كارگاه آموزشي آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
123>>>

کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.