فارسي
EN

انتشارات

کتاب «مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص قانون مجازات اسلامي مصوب 1392»
کتاب «مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص قانون مجازات اسلامي مصوب 1392» به همت انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان منتشر شد. مشاهده خبر
كتاب «شرح قانون اساسي - فصل چهاردهم ـ بازنگري در قانون اساسي- اصل 177»
كتاب «شرح قانون اساسي - فصل چهاردهم ـ بازنگري در قانون اساسي- اصل 177» به همت انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان منتشر شد. مشاهده خبر
كتاب «آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي (دوجلدي)»
كتاب «آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی» از سوي پژوهشكده شوراي نگهبان منتشر شد. مشاهده خبر
کتاب «مشروح مذاكرات شوراي نگهبان سال 1393، بخش اول ( فروردين تا شهريور)»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «مشروح مذاكرات شوراي نگهبان سال 1393، بخش اول ( فروردين تا شهريور)» را منتشر كرد. مشاهده خبر
کتاب «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به همراه نظرات تفسيري شوراي نگهبان»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به همراه نظرات تفسيري شوراي نگهبان» را منتشر كرد. مشاهده خبر
کتاب «شرح قانون اساسي - فصل ششم ـ شوراي نگهبان (جلد اول)»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «شرح قانون اساسي - فصل ششم ـ شوراي نگهبان (جلد اول)» را منتشر كرد. مشاهده خبر
کتاب «مجموعه نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي (خرداد 1391 تا خرداد 1395)»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «مجموعه نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي (خرداد 1391 تا خرداد 1395)» را منتشر كرد. مشاهده خبر
کتاب «قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران به همراه نظرات تفسيري، مشورتي و... شوراي نگهبان (1396-1359)»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب « قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران به همراه نظرات تفسيري، مشورتي و... شوراي نگهبان (1396-1395)» را منتشر كرد. مشاهده خبر
كتاب «شرح قانون اساسي - فصل هشتم ـ رهبر (جلد اول)»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «شرح قانون اساسي - فصل هشتم ـ رهبر (جلد اول)» را منتشر كرد. مشاهده خبر
كتاب «شرح قانون اساسي - فصل ششم- قوه مقننه (جلد اول)»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «شرح قانون اساسي - فصل ششم- قوه مقننه (جلد اول)» را منتشر كرد. مشاهده خبر
كتاب «جلد چهارم کتاب اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (اصول 113 تا 177 قانون اساسي)»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان جلد چهارم از مجموعه «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (اصول 113 تا 177 قانون اساسي)» را منتشر كرد. مشاهده خبر
كتاب «مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد اساسنامه‌هاي مصوب دولت (از سال 1369 تا سال 1395)»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد اساسنامه‌هاي مصوب دولت (از سال 1369 تا سال 1395)» را منتشر كرد. مشاهده خبر
كتاب «نظام حقوقي حاكم بر انتخابات؛ جلد نخست: نظام‌هاي انتخاباتي»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «نظام حقوقي حاكم بر انتخابات؛ جلد نخست: نظام‌هاي انتخاباتي» را منتشر كرد. مشاهده خبر
كتاب «مجموعه قوانين و مقررات شوراي نگهبان (ويراست دوم ـ زمستان 1395)»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «مجموعه قوانين و مقررات شوراي نگهبان (ويراست دوم ـ زمستان 1395)» را منتشر كرد. مشاهده خبر
كتاب «مجموعه قوانين و مقررات انتخابات (ويراست دوم ـ زمستان 1395)»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «مجموعه قوانين و مقررات انتخابات (ويراست دوم ـ زمستان 1395)» را منتشر كرد. مشاهده خبر
كتاب «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد سوم؛ اصول 76 تا 112 قانون اساسي»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد سوم؛ اصول 76 تا 112 قانون اساسي» را منتشر كرد. مشاهده خبر
كتاب «مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه هاي سال 1393»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه هاي سال 1393» را منتشر كرد. مشاهده خبر
كتاب «مشروح مذاكرات شوراي نگهبان سال 1392، بخش اول ( فروردين تا شهريور)»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «مشروح مذاكرات شوراي نگهبان سال 1392، بخش اول ( فروردين تا شهريور)» را منتشر كرد. مشاهده خبر
كتاب «مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص قانون برنامه پنجم توسعه و قوانين بودجه مربوط به آن (1394-1389) برگرفته از مشروح مذاكرات شوراي نگهبان»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص قانون برنامه پنجم توسعه و قوانين بودجه مربوط به آن (1394-1389) برگرفته از مشروح مذاكرات شوراي نگهبان» را منتشر كرد. مشاهده خبر
كتاب «قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (ويرايش دوم)»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (ويرايش دوم)» را منتشر كرد. مشاهده خبر
1234>>>

نسخه قابل چاپ
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.