امروز:
يكشنبه 26 مرداد 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
گزارش پژوهشی


آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي؛ بررسي مفهوم قانون اساسي


چكيده:
قانون اساسي در همه نظام‌هاي سياسي از جايگاه و اهميت بالايي برخوردار است چرا كه متكفل تبيين حقوق و تكاليف فرمانروايان و فرمانبران است. در اين نوشتار ضمن پاسخ به سؤالاتي كه در خصوص قانون اساسي مطرح است، تحليلي پيرامون قانون اساسي و جايگاه آن در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ارائه شده است و نتيجه گرفته شده است كه بر مبناي اصل كلي لزوم ثبات قانون، قانون اساسي نيز بايد از ثبات و قوام برخوردار باشد و در عين حفظ پايايي بايد به حفظ پويايي آن نيز توجه شود. براي اين مهم لازم است هم در انتخاب يا انتصاب اشخاصي كه متكفل تدوين آن هستند دقت كافي به عمل آيد؛ هم در تفسير و هماهنگ ساختن آن با اقتضائات زمان و مكان، مراجع ذي‌صلاح دقت لازم را به خرج دهند و هم براي بازنگري در آن بايد تشريفات خاص و ويژه‌اي پيش‌بيني گردد.

متن گزارش پژوهشي آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي؛ بررسي مفهوم قانون اساسي

بیشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده