امروز:
شنبه 25 مرداد 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
گزارش پژوهشی


آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي؛ بررسي مفهوم «تفسير»


چكيده:
قانون از جمله عناصر محوري براي اداره اجتماع و روابط بين انسان‌هاست و براي اجرا نيازمند فهم است. تا فهمي دقيق از قانون وجود نداشته باشد اجراي آن نيز بالتبع ميسر نخواهد بود. در اين نوشتار از جنبه حقوقي به موضوع تفسير نگريسته شده و مباحث حول محور «تفسير قانون» مطرح شده است. تفسير قانون هر چند به طور عام هر نوع برداشت از قانون را كه مجريان در مقام اجراي قانون و دادرسان در مقام صدور حكم دارند، شامل مي‌شود؛ اما به طور خاص به برداشتي اطلاق مي‌شود كه مفسر در موارد اجمال، ابهام، سكوت قانوني يا تعارض قوانين ارائه مي‌كند. در اين ميان برخي از انديشمندان تلاش كرده‌اند تا با ارائه اصولي، تفسير و برداشت از قانون را ضابطه‌مند كنند. وجه مشترك و البته مثبت اين تلاش‌ها آن است كه همگي در پي تدوين اصولي هستند كه پايه يك تفسير علمي و متقن قرار گيرد تا آن‌كه تفسير روش كشف حقيقت باشد نه دستمايه‌اي براي فرار و انحراف از قانون؛ اما درعين‌حال از برخي از اشكالات نيز مصون نمانده است. اين مهم در مورد قانون اساسي كه سندي بالادستي است از اهميت چند برابر برخوردار است. بالطبع در همه نظام‌هاي حقوقي يكي از راه‌هاي صيانت از قانون و به طور خاص، قانون اساسي معين كردن نهادي مطمئن براي تفسير آنها است. در جمهوري اسلامي ايران با درس گرفتن از تجربيات تفسير قانون اساسي مشروطه، قانون‌گذار اساسي تفسير قانون را بر عهده مجلس شوراي اسلامي و تفسير قانون اساسي را به عهده شوراي نگهبان قرار داده است كه با نصاب سه چهارم اعضا، تفسيري رسمي و الزام‌آور از قانون اساسي ارائه مي‌كند.
 
متن گزارش پژوهشي آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي بررسي مفهوم «تفسير» 

بیشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده