امروز:
جمعه 24 مرداد 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
گزارش پژوهشی


تأملي در باب شرط رجل مذهبي-سياسي در خصوص رئيس جمهور (اصل 115 قانون اساسي)


چكيده:
بي ترديد جايگاه رياست جمهوري از خطيرترين و تصميم سازترين مناصب در جمهوري اسلامي مي باشد و لازمه تصدي اين سمت دارا بودن توانمندي ها و خصائص متعددي است. از اين رو قانونگذار اساسي به منظور انعكاس اين جايگاه و مسئوليت هاي آن، در اصل 111 از ضرورت رجل مذهبي و سياسي بودن رئيس جمهور سخن گفته است. براي فهم دقيق مقصود تدوينكنندگان قانون اساسي ناگزير از بررسي مشروح مذاكرات آنها خواهيم بود. شرح مذاكرات بيانگر ديدگاه هاي ديني خبرگان قانون اساسي است كه در اصل 111 تبلور يافته و معتقدند رياست جمهوري يا رأساً به اعمال ولايت ميپردازد و يا به نيابت و وكالت از ولي فقيه اختيارات اجرايي را اعمال ميكند. بنابراين در هرصورت چنين فردي بايد بر اساس اصل شايسته گزيني همان شرائط و يا نزديكترين شرايط تصدي منصب توسط ولي و كارگزاران بالادستي در حكومت اسلامي را دارا باشد. براي احصاء اين شرائط راهي جز مراجعه به منابع ديني نخواهيم داشت. متون اسلامي سه شرط اسلام شناسي )فقاهت يا تسلط بر منابع ديني و توانايي استخراج احكام(، آشنايي با مسائل سياسي روز جامعه و بين المللي و قدرت تحليل آنها و عدم انحراف عمدي از اجراي دستورات ديني يا مصالح امت (عدالت) را براي حاكم و كارگزار حكومتي ضروري مي داند. بر اين اساس به هر ميزان كه منصبي در جامعه رفيع تر باشد، تطابق و برخورداري از اين شروط هم ضروري تر خواهد بود كه در خصوص مقام رياست جمهوري اين شرايط در قالب عبارت رجل مذهبي سياسي تبلور يافته است.

واژگان كليدي: رجل مذهبي، اصل 115 ، شرائط رئيس جمهور، مناصب حكومتي.


متن گزارش پژوهشي تأملي در باب شرط رجل مذهبي-سياسي در خصوص رئيس جمهور (اصل 115 قانون اساسي)

بیشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده