امروز:
شنبه 25 مرداد 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
گزارش پژوهشی


آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي؛ بررسي مفهوم «حاكميت»


چكيده:
حاكميت سياسي به عنوان يكي از عناصر تشكيل دهنده دولت ـ كشور به مفهوم قدرت سياسيِ برتر است كه در جامعه قدرتي برتر از آن وجود ندارد. حاكميت را مي توان در دو بعد داخلي و خارجي تقسيم بندي نمود. بعد داخلي به همان قدرت عاليه اشاره مي نمايد و حاكميت در بعد خارجي به مفهوم استقلال نظام سياسي يك كشور از ساير قدرت هاي خارجي مي باشد. پس از آن بايد به بررسي مبنا و ريشه حاكميت پرداخت كه در دو نظريه منشأ انساني حاكميت و منشأ ماورايي حاكميت قابل مطالعه است. از منظر اسلامي حاكميت مختص به خداوند متعال است و هركس مأذون از ناحيه او باشد حق اعمال حاكميت سياسي را دارد. به نظر ميرسد اذن الهي منشأ اصلي حاكميت در قانون اساسي ايران نيز است،هر چند به نقش تكويني مردم در تعيين حاكميت نيز اشاره گرديده است.بیشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده