امروز:
شنبه 25 مرداد 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
گزارش پژوهشی


آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي؛ بررسي مفهوم «مصونيت پارلماني»


چكيده:
تحقق عدالت كه از اساسي ترين اهداف در تمامي اعصار بوده است و غالباً با مفهوم مساوات يكسان پنداشته مي شود، بنابر مصالحي عالي تر در نظام هاي حقوقي مقيد مي شود و يا استثنائاتي بر آن وارد مي گردد. اهداف مهم تر سبب كنار گذاردن مساوات شده و اين طريق را به اجراي عدالت نزديكتر مي نمايد. از مهم ترين اين تبعيض هاي روا، در نظر گرفتن مصونيت براي برخي افراد و صاحبان مشاغل مي باشد. بدين ترتيب كه افرادي خاص از دسته اي مسئوليت ها مبرا مي شوند و يا در صورت ارتكاب جرائم، تعقيب و رسيدگي به امورشان با تشريفات خاصي انجام مي گيرد. در اكثر نظام هاي حقوقي اين مصونيت در مورد مشاغل سياسي، قضايي و پارلماني در نظر گرفته شده است. مصونيت پارلماني كه از اساسي ترين مباحث حقوق عمومي و حقوق جزا به شمار مي رود، به منظور تمهيد هر چه بيشتر شرايط ايفاي مسئوليت نمايندگان  بدون وجود هيچ گونه مانعي در نظر گرفته شده و در اصول 84 و 86 قانون اساسي كشورمان بدان اشاره شده است. اين موضوع شامل دو مفهوم عدم مسئوليت نمايندگان و اصل تعرض ناپذيري سمت نمايندگي مي شود و طرفداران و مخالفاني از فقها و حقوقدانان را به همراه دارد، اما در نظام حقوقي ما و اكثر كشورها به عنوان اصلي ضروري، پذيرفته شده است و در گستره هاي مضيق و موسعي اجرا مي شود.

متن گزارش پژوهشي آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي؛ بررسي مفهوم «مصونيت پارلماني»

بیشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده