امروز:
شنبه 25 مرداد 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
گزارش پژوهشی


نظارت شوراي نگهبان بر منابع مالي تبليغات انتخاباتي


چكيده:
هزينه تبليغات و تأمين مالي رقابت‌هاي انتخاباتي ارتباط تنگاتنگ و گسترده‌اي با صحت و سلامت انتخابات، فساد مالي، رانت خواري و رانت جويي، اسراف و تبذير، وامداري به منابع ثروت و تزوير، پولشويي و جرائم سازمان يافته، سوءاستفاده از امكانات و منابع دولتي و دستبرد به بيت المال، كاهش يا افزايش جرائم انتخاباتي، اشرافي‌گري، سرمايه داري و... دارد. عدم شفافيت منبع هزينه رقابت هاي انتخاباتي و نيز عدم نظارت نهاد ناظر بر نحوه خرج اين هزينه‌ها ممكن است بروز گسترده فساد سياسي، بي اعتمادي جامعه، جلوگيري از روند صحيح و سالم انتقال قدرت سياسي و نيز نفوذ گروه هاي غيرقانوني و كشورهاي بيگانه در امرانتخابات را در پي داشته و باعث گردد كه مردم سالاري اسلامي در خدمت پول قرار گيرد. اجراي صحيح اصل شفافيت و نظارت مالي بر امر انتخابات مي تواند تمام اهداف مورد نظر را تحقق بخشد.

واژگان كليدي
:جرم شناسي سياسي، انتخابات، اصل شفافيت، پيشگيري از فساد.

متن گزارش پژوهشي ضرورت‌هاي نظارت شوراي نگهبان بر منابع مالي تبليغات انتخاباتي و چگونگي هزينه‌كرد آن


 

بیشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده