امروز:
جمعه 17 مرداد 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
نظرات استدلالی


طرح چگونگي تأمين عوارض شهرداري و هزينه‌ انشعاب‌هاي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشيِ احداث‌شده توسط خيّران

نظرات استدلالي؛ طرح چگونگي تأمين عوارض شهرداري و هزينه‌ انشعاب‌هاي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشيِ احداث‌شده توسط خيّران تهيه گرديد.متن نظرات استدلالي؛ طرح چگونگي تأمين عوارض شهرداري و هزينه‌ انشعاب‌هاي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشيِ احداث‌شده توسط خيّران

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده