امروز:
يكشنبه 17 فروردين 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
پرونده اصول


اصل 133 قانون اساسي


 
اصل صد و سي و سوم:
وزرا توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند با تغيير مجلس ، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.
 
اصول قانون اساسي در پرتو  نظرات شوراي نگهبان
 بررسي اصل يكصد و سي و سوم

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده