امروز:
يكشنبه 17 فروردين 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
پرونده اصول


اصل 124 قانون اساسي


 
اصل صد و بيست و چهارم:
رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونت ها را به عهده خواهد داشت .
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل يكصد و بيست و چهارم

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده