امروز:
يكشنبه 17 فروردين 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
پرونده اصول


اصل 128 قانون اساسي


اصل صد و بيست و هشتم:
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين مي شوند. رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر رامي پذيرد.
 
اصول قانون اساسي در پرتو  نظرات شوراي نگهبان
 بررسي اصل يكصد و بيست و هشتم

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده