اخبار
انتشار شماره بیست و هفتم فصلنامه دانش حقوق عمومی
دکتر کدخدایی رییس پژوهشکده شورای نگهبان شد
انتشار كتاب «شرح قانون اساسی فصل سوم، حقوق ملت جلد اول؛ اصول 24 و 26»
انتشار کتاب «کتابشناسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
انتشار شمارگان بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست و ششم فصلنامه دانش حقوق عمومی