امروز:
دوشنبه 7 مهر 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
جدیدترین اخبار مرکز تحقیقات


اصل 6 قانون اساسي


اصل ششم:
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراها و نظاير اين ها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.

 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل ششم
مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران؛ تحليل مباني اصل ششم قانون اساسي

بيشتر
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده