فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
انتشارات
1399/6/24 دوشنبهفهرست انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان 

كتب مجموعه نظرات شوراي نگهبان
رديف تصوير عنوان كتاب
قيمت
(ريال)
موجود در انبار
1 مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات دوره اول مجلس شوراي اسلامي (خرداد 1359 تا خرداد 1363) 110.000 موجود
2 مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات دوره دوم مجلس شوراي اسلامي (خرداد 1363 تا خرداد 1367) 190.000 موجود
3 مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات دوره سوم مجلس شوراي اسلامي (خرداد 1367 تا خرداد 1371) 85.000 موجود
4 مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي (خرداد 1371 تا خرداد 1375) 125.000 موجود
5 مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي (خرداد 1375 تا خرداد 1379) 100.000 موجود
6 مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات دوره ششم مجلس شوراي اسلامي (خرداد 1379 تا خرداد 1383) 300.000 موجود
7 مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي (خرداد 1383 تا خرداد 1387) 170.000 موجود نيست
8 مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي (خرداد 1387 تا خرداد 1391) 350.000 موجود
9 دادرسي اساسي در جمهوري اسلامي ايران؛ اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1359 تا 1389) 160.000 موجود نيست
10 مجموعه نظريات شوراي نگهبان تفسيري و مشورتي در خصوص اصول قانون اساسي به انضمام استفساريه‌ها و تذكرات (1359 تا 1380)، چاپ اول 15.000 موجود
11 مجموعه نظريات شوراي نگهبان تفسيري و مشورتي در خصوص اصول قانون اساسي به انضمام استفساريه‌ها و تذكرات (1359 تا 1388)، چاپ دوم ـ ويرايش اول 60.000 موجود نيست
12 مجموعه نظريات فقهي شوراي نگهبان در پاسخ به استعلامات ديوان عدالت اداري (1361 تا 1383) 70.000 موجود
13 مجموعه نظرات شوراي نگهبان درباره مصوبات سال اول دوره ششم مجلس شوراي اسلامي 3.000 موجود نيست
14 مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات سال دوم دوره ششم مجلس شوراي اسلامي 28.000 موجود نيست
15 مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات سال سوم دوره ششم مجلس شوراي اسلامي 29.000 موجود نيست
16 مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات سال چهارم دوره ششم مجلس شوراي اسلامي 64.000 موجود
17 اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان 450.000 موجود
18 اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (جلد دوم) 480.000 موجود
19 اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان(1394-1359)؛ جلد سوم؛ اصول 76 تا 112 قانون اساسي 650.000 موجود
20 مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد اساسنامه‌هاي مصوب دولت (از سال 1369 تا سال 1395) 800.000 موجود
21 جلد چهارم كتاب «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان» (اصول 113 تا 177 قانون اساسي) 700،000 موجود
22 قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران به همراه نظرات تفسيري، مشورتي و... شوراي نگهبان (1396-1359) 320.000 موجود 
كتب مشروح مذاكرات شوراي نگهبان
رديف تصوير عنوان كتاب قيمت
(ريال)
موجود در انبار
1 مشروح مذاكرات سال 1359 شوراي نگهبان، چاپ دوم ـ ويرايش اول 60.000 موجود
2 مشروح مذاكرات سال 1359 شوراي نگهبان، چاپ اول 50.000 موجود
3 مشروح مذاكرات سال 1360 شوراي نگهبان 60.000 موجود نيست
4 مشروح مذاكرات شوراي نگهبان سال 1392، بخش اول ( فروردين تا شهريور) 850.000 موجود
 
قوانين مصوب مجلس در پرتو نظرات شوراي نگهبان
رديف تصوير عنوان كتاب قيمت
(ريال)
موجود در انبار
1 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در پرتو نظرات شوراي نگهبان 150.000 موجود
2 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در پرتو نظرات شوراي نگهبان 120.000 موجود
 
كتب نظرات استدلالي
رديف تصوير عنوان كتاب قيمت
(ريال)
موجود در انبار
1 مباني آراء و نظرات شوراي نگهبان؛ مستنبط از مشروح مذاكرات سال 1387 90.000 موجود
2  مباني نظرات شوراي نگهبان درخصوص مصوبات و استفساريه‌هاي سال 1390 350.000
3 مباني نظرات شوراي نگهبان درخصوص مصوبات و استفساريه‌هاي سال 1391 350.000
4 مباني نظرات شوراي نگهبان درخصوص مصوبات و استفساريه‌هاي سال 1392 450.000 موجود
5 مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص قانون برنامه پنجم توسعه و قوانين بودجه مربوط به آن
 (1394-1389) برگرفته از مشروح مذاكرات شوراي نگهبان
450.000 موجود
6 مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه‌هاي سال 1393 600.000 موجود
 


 
قوانين مصوب مجلس در پرتو نظرات شوراي نگهبان به انضمام مباني نظرات شوراي نگهبان پيرامون آن
رديف تصوير عنوان كتاب قيمت
(ريال)
موجود در انبار
1 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري (مصوب 1392) در پرتو نظرات شوراي نگهبان 50.000 موجود
2 كتاب قانون حمايت خانواده (مصوب 1391) و قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست (مصوب 1392) در پرتو نظرات شوراي نگهبان به انضمام مباني نظرات شوراي نگهبان پيرامون اين دو قانون 70.000 موجود
3 كتاب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (مصوب 1392) در پرتو نظرات شوراي نگهبان به انضمام مباني نظرات شوراي نگهبان پيرامون اين قانون 60.000 موجود
 

كتب مجموعه قوانين
رديف تصوير عنوان كتاب قيمت
(ريال)
موجود در انبار
1 مجموعه قوانين و مقررات شوراي نگهبان 140.000 موجود
2 مجموعه قوانين و مقررات انتخابات 250.000 موجود
3 مجموعه قوانين و مقررات شوراي نگهبان(ويراست دوم - زمستان) 200.000 موجود
4 مجموعه قوانين و مقررات انتخابات (ويراست دوم - زمستان) 250.000 موجودكتب تأليفي
رديف تصوير عنوان كتاب قيمت
(ريال)
موجود در انبار
1 تفكيك تقنين و اجراء؛ تحليل مرزهاي صلاحيت تقنيني در روابط قواي مقننه و مجريه 60.000 موجود نيست
2 مباني فقهي آراء فقهاي شوراي نگهبان (فروردين تا مرداد 1361 ه‍.ش) 75.000 موجود نيست
3 مباني فقهي آراي فقهاي شوراي نگهبان ـ مرداد ماه 1361 ه‍ ش (جلد دوم) 90.000 موجود
4 بررسي تحليلي مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد لايحه بودجه سال 1381 كل كشور 40.000 موجود نيست
5 مردم و حكومت اسلامي 90.000 موجود
6 تحليل وقايع روز از ديدگاه حقوق عمومي
(ادغام شوراهاي عالي، ادغام وزارتخانه‌ها، وقف دانشگاه آزاد اسلامي، انتخاب رئيس كل بانك مركزي، ساختار سازمان تأمين اجتماعي)
150.000 موجود
7 دادرسي اساسي تطبيقي؛ مطالعه‌ي مباني، ساختارها و صلاحيت‌هاي نهاد دادرسي اساسي 150.000
8 جايگاه و صلاحيت‌هاي ديوان عدالت اداري در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران با نگاهي به نظرات شوراي نگهبان 75.000
9 موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران؛ با بررسي تحليلي نظرات شوراي نگهبان 90.000
10 تحليل مباني نظام جمهوري اسلامي ايران؛ مبتني بر اصول قانون اساسي 220.000
11 تحليل مباني نظام جمهوري اسلامي ايران؛ مبتني بر اصول قانون اساسي(جلد دوم) 250.000
12 حقوق اساسي كشورهاي اسلامي 250.000
13 نظام حقوقي حاكم بر انتخابات؛ جلد نخست: نظام‌هاي انتخاباتي 270.000
14 شرح قانون اساسي ـ فصل ششم ـ قوه مقننه (جلد اول) 170.000
15 شرح قانون اساسي ـ فصل هشتم ـ رهبر (جلد اول) 150.000
  
نحوه خريد منشورات پژوهشكده شوراي نگهبان

روش‌هاي سفارش

1ـ مراجعه حضوري در ساعات اداري به پژوهشكده (تهران، خيابان شهيد سپهبد قرني، كوچه شهيد دهقاني نيا (خسرو سابق)، پلاك 12)
2- فرم خريد منشورات پژوهشكده را تكميل كرده و به ايميل انتشارات به نشاني nashr@shora-rc.ir ارسال نماييد.
3ـ از طريق تماس تلفني در ساعات اداري:  88325045-021 (داخلي 108)

نحوه ارسال كتاب

1ـ داخل شهر تهران: از طريق پيك موتوري كه هزينه پيك بر عهده خريدار است.
2ـ شهرستان‌ها: از طريق پست (پست پيشتاز يا پست سفارشي) كه هزينه پست نيز بر عهده خريدار است.
* قبل از ارسال كتاب با شما تماس گرفته شده و جهت ارسال و نحوه پرداخت هزينه آن هماهنگي لازم صورت مي‌پذيرد.

نحوه پرداخت هزينه

در صورت مراجعه حضوري، وجه كتاب نقداً دريافت و كتاب تحويل متقاضي مي‌گردد و در ساير موارد لازم است وجه كتاب و هزينه ارسال آن به شماره حساب 0108129093009  و شماره كارت 6037691980001374  وشماره شبا IR870190000000108129093009 نزد بانك صادرات به نام انتشارات پژوهشكده شوراى نگهبان واريز شده و فايل اسكن‌شده‌ي آن به ايميل انتشارات ارسال گردد. لازم است قبل از واريز وجه هماهنگي لازم با انتشارات پژوهشكده انجام گيرد

کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.