امروز:
سه‌شنبه 30 آبان 1396  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
     
تازه های علمی
1396/5/11 چهارشنبهاصل 82 قانون اساسي
 
اصل هشتاد و دوم:
 
استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.

 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان؛
بررسي اصل هشتاد و دوم
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده